تبلیغات
دانلود آهنگهای جدید،نرم افزار،اخبار بازیها - راهنمای قدم به قدم شاهزاده ایرانی 2
دانلود آهنگهای جدید،نرم افزار،اخبار بازیها

راهنمای قدم به قدم شاهزاده ایرانی 2

پنجشنبه 27 فروردین 1388

THE BOAT


بعد از اتمام دمو چند نفر از شیاطین را نابود كنید و راه را از سمت چپ ادامه دهید تا به پایین كشتی سقوط كنید. در اینجا اگر از میزان سلامتی شما كم شده است میتوانید آب بنوشید. راه را ادامه داده و با استفاده از نیزه اولین اهریمن را نابود كنید سپس به سمت ستون بروید و سه اهریمن دیگر را با استفاده از ستون نابود كنید.وارد درب سمت چپ شده و اب بنوشید تا سلامتی شما برگردد. هم اینك یك دموی كوتاه برای شما پخش میشود.بعد از اتمام دمو تمامی اهریمنان موچود در آنجا را نابود كنید و از پله های سمت چپ به بالا بروید باز هم دموی كوتاهی برای شما به نمایش در می آید.
BOSS:THE WOMAN IN BLACK
برای مبارزه با او باید با دقت عمل كنید.كلید راست موس را نگه دارید تا شاهزاده دفاع كند و بعد از اینكه شادی دو شمشیرش را به سمت بالا آورد به او ضربه بزنید.این كار را چند مرتبه انجام دهید تا دموی زیبایی پخش شود.
THE BEACH AND THE FORTRESS
بعد از تمام شدن دمو شاهزاده در ساحل به هوش می آید و متوجه میشود كه شمشیرش به درون آب افتاده سپس چوب را از روی زمین برمیدارد.در ابتدا كلاغ هایی به سمت شما می آیند آنها را نابود كنید و راه را ادامه دهید از پله های سمت چپ بالا بروید تا اولین آبخوری بازی را مشاهده كنید شما میتوانید در آنجا آب بنوشید و بازی را ذخیره كنید. از روی دیوار با استفاده از راست كلیك بالا رفته و از لبه آویزان شوید به سمت راست راه را ادامه داده و به لبه بعدی بپرید دو باره از راست كلیك برای آویزان شدن از دیوار استفاده كنید و بالا بروید سپس با استفاده از ستون ها راه را به سمت بالا ادامه دهید و از درب قلعه با استفاده از كلید space عبور كنید و دو اهریمن را نابود كنید.راه را ادامه دهید تا به در بسته ای برسید سپس از سمت چپ آن روی سكو بروید و از دیوار با استفاده از راست كلیك بالا بروید.راه را ادامه دهید تا دمویی پخش شود سپس با استفاده از شمشیر spider كه بدست آوردید اهریمنان را نابود كنید و به سمت عقب برگردید و از دری كه شادی فرار كرد عبور كنید.در اینجا از آبخوری آب بنوشید و بازی را ذخیره كنید. راه را ادامه داده و بعد از اتمام دمو به رئیس كلاغ ها میرسید.
BOSS:CROW MASTER
كشتن او خیلی آسان است برای كشتن او بهتر است از فن space+راست كلیك استفاده كنید. او سه مرتبه زنده میشود بعد از اولین بار كه او را نابود كردید به سمت راست بروید و از دیوار بالا رفته و با استفاده از راست كلیك از دیوار بعدی بالا بروید و سریع كلید space را فشار دهید تا به لبه بعدی بپرید.به سمت ستون رفته و روی دیوار بدوید و وقتی به ستون رسیدید با استفاده از space آن را بگیرید سپس به سمت ستون بعدی پریده و سرانجام به روی سكویی كه رئیس كلاغ وجود دارد بپرید با استفاده از همان تكنیك بار دوم هم او را نابود كرده تا برای آخرین بار زنده شود.بعد از دومین نابود به سمت راست بروید و روی دیوار بدوید تا از لبه سكوی بعدی اویزان شوید از آن هم بالا بروید و این بار به سمت چپ روی دیوار دویده تا سكوی بالایی را بگیرید سپس از سكو بالا رفته و ستون بعدی كه پشت سر پرینس است را بگیرید و در آخر به سمت رئیس كلاغ بپرید و برای آخرین بار او را نابود كنید. بعد از نابودی او به سمت دكمه ای كه روی دیوار است بروید و با استفاده از راست كلیك از دیوار طوری بالا بروید كه بتوانید از روی آن رد شوید تا درب سمت چپ باز شود. از درب عبور كرده و پایین بروید و اهریمنان را نابود كنید. روی اولین لبه كه در وسط قرار دارد پریده و با استفاده از راست كلیك روی لبه بالای بپرید و به سمت چپ رفته و از سكو بالا بروید یكی از دشمنان در آنجا سد راه شما میشود او را نابود كنید و از روی دیوار سمت چپ با استفاده از راست كلیك عبور كرده تا از لبه آویزان شوید سپس به سمت چپ بروید و سپس روی از دیوار در آن طرف راهرو پایین بیایید و راه را ادامه داده و بازی را ذخیره كنید.
THE FORTRESS PART 1(PAST)
در این مرحله شما باید به دنبال شادی بروید.روی دیوار بروید و اهریمن را نابود كنید سپس وارد اتاق شوید و هر سه اهریمن را نابود كنید.روی ستون پریده و بعد از آن به لبه دیوار آویزان شوید. به سمت راست بروید و روی دیوار بپرید.حالا از روی دیوار به شكلی عبور كنید كه از روی دكمه موجود رد شوید سپس به پرده آویزان شده و به پایین بروید از درب باز شده عبور كنید و راه را ادامه دهید و بازی را ذخیره كنید.
در اینجا دو نفر از اهریمنان را نابود كرده و سپس از پله ها بالا بروید در بالای پله ها اهریمنان را نابود كنید.حالا از روی دیوار به لبه دیوار بپرید. در اینجا از روی دیوار راه رفته و به پایین بروید.اهریمن را نابو كنید و روی دیوار بدوید به اتاقی خواهید رسید كه چند نفر از دشمنان در آن حضور دارند آنها را نابود كنید و به سمت چپ بپرید و از لبه ی دیوار بالا بروید. روی ستون بپرید و به قسمت راست سالن بروید. روی دیوار بدوید و روی تراس بپرید تا خارج شوید. به راه خود ادامه دهید و از نردبان بالا بروید.روی نردبان دوم كه پشت پرنس است بپرید و وارد راهرو شوید. از روی دیوار راه رفته تا از روی تیغ ها عبور كنید در این قسمت میتوانید بازی را ذخیره سازید.
از تله ها با دقت عبور كنید تا به اتاق بعدی برسید. در اینچا اهریمنان را نابود كردهسپس به سمت راست سالن بپرید و محافظ را بكشید . از پایه ها استفاده كنید و به سمت الوار ها بپرید روی بالكون پریده و نینجا را از بین ببرید.سپس روی لبه دیوار بپرید و روی الوار ها بپرید به لبه دیگری پریده و از پرده پایین بیاییدحالا قبل از تمام شدن راه روی لبه ی دیوار بپرید. در ااینجا از روی الواری عبور كنید و نینجا را نابود كنید.از روی الوار ها به سمت دیگری بپرید و به سمت دیوار بپرید و به سمت آخرین الوار برویدروی بالكون بپرید و اهریمنان را نابود كنید. به لبه دیوار بپرید و روی الوار بروید. نینجای آخری را بكشید و اهرم را تكان دهید. برای پایین رفتن از پرده استفاده كنید و روارد در شوید. از پرده پایی رفته و روی الوارها بپرید از روی الوارها به روی الوار دیگر بپرید تا به سالنی برسید از تله عبور كنید و بازی را ذخیره كنید.
BOSS:THE WOMAN IN BLACK
این دومین و آخرین مبارزه شما با شادی است شما در ابتدا او را درحال مبارزه با كالینا میبینید او كالینا را به پایین می اندازد اما كالینا ازلبه اویزان میشود. شما نباید اجازه دهید كه به سمت كالینا برود و باعث سقوط او شود.
كشتن او در اینجا كمی مشكل است مانند مبارزه اول با او مبارزه كنید وقتی كه او رویش را به طرف كالینا میكند و میخواهد به طرف او برود سریع به او از پشت چند ضربه وارد كنید تا نابود شود.بعد از كشتن او دمویی برای شما پخش میشود.
THE FORTRESS PART 2(PAST)
در ابتدا به سمت راست پریده و بعد روی لبه ی دیوار بپرید. روی دیوار راه بروید تا بتوانید به آن سمت بپرید. راه را ادامه دهید تا به آبخوری برسیدو لبه ی دیوار را تا انتها ادامه دهید و روی الوار بپرید. روی الوار بعدی بپرید و سپس روی دیوار راه بروید تا بتوانید روی الوار بعدی بپرید. به لبه دیوار بپرید.
روی پایه پریده و بعد از آن روی لبه ی بعدی بپرید. حالا باید از طناب استفاده كنید و اهرم را حركت دهید. دوباره به سمت طناب پریده و روی دیوار رفته و به راه خود ادامه دهید. وارد اتاقی كه چند نینجا در آن جاست شوید و آنها را نابود كنید.به سمت لبه دیوار بپرید حالا روی پایه پریده و از آن بالا بروید تا لبه ی دیكر را ببینید. از روی لبه روی پایه ای كه بالا تر قرار دارد بپرید.روی دیوار بدوید و به راه خود ادامه دهیدو به سمت دیگر دیوار پریده و همچنان روی دیوار راه بروید. در آخر به سمت بالا راه خود را ادامه دهید. در اتاق بعدی روی دیوار راه رفته و طناب را بگیرید و روی طناب دیگری بپرید با استفاده از طناب روی دیوار پریده و از روی دیوار به سمت دیگر دیوار بپرید حالا از میان چهار برجك عبور كنید.بازی را ذخیره كنیدو دكمه را فشار دهید تا راه را بز كنید و قدرت جدید EYE STORM را بگیرید.
THE FORSTRESS PART 3(PRESENT)
از دو برج عبور كنید و به پایین بروید . از قدرت EYE STORM با استفاده از كلید R استفاده كنید تا اسلوموشن شود اینك همه چیز اسلوموشن شده است غیر از شاهزاده حالا از روی دكمه عبور كنید تا درب باز شود به سرعت از در عبور كنید.
پایین بروید تا دمویی پخش شود در این دمو داهاكا (محافظ خط زمان) را مشاهده میكنید.به سمت چوب بروید و از روی آن طناب را بگیرید. از روی طناب روی لبه ی دیوار بپرید. از روی چوب ها روی چوب بعدی پرید و روی ستون پریده و سپسش روی پرده بپرید و از انتها آن روی چوب بپرید. روی پایه بپرید. روی دیوار راه رفته و به لبه دیوار بپریدو پایین بروید و نینجا ها را نابود كنید. حالا از لبه ی دیوار بالا بروید از میان دو دیوار بالا بروید. بعد از اینكه از ستون بالا رفتید روی چوب بپرید و روی دیوار شكسته رفته و باز ی را ذخیره كنید.راه را ادامه دهید تا دموی كوتاهی پخش شود.
BOSS:DAHAKA
با سرعت بدوید و روی دیوار راه بروید از روی پایه ها روی دیگر پایه ها بپرید و فرار كنید. دمویی مشاهده میكنید. بعد از خارج شدن روی دیوار راه رفته و روی ستون پبپرید و از ستون بالا بروید و لبه دیوار بپرید. وارد اتاق شوید از پرده پایین بروید از دست داهاكا فرار كنید.
THE FORSTRESS PART 4 (PAST)
مانند قبلا كه اینجا بودید عمل كنید تا دمویی پخش شود.وارد اتاق اول شوید و از آن خارح شوید. بعد از عبور از راهرو روی لبه دیوار بپرید. از روی دیوار به طرف دیگر بپرید روی دیوار بدوید و اهریمنان را نابود كنید. در كنار بشكه ای یك دكمه خواهید دید. آنرا فشار دهید و بازی را اسلوموشن كنید و از روی دیوار كوتاه عبور كنید. از دیوارها عبور كرده تا از تله ها بگذرید. به راه خود ادامه داده و برای باز كردن رمز در صندوق را بگشایید. وارد راهرو شده و سپس وارد اتاق بعدی شوید.
محافظ را بكشید و به درون چشمه بپرید. از پله ها استفاده كنید تا از تله ها عبور كنید. از میان دو برجك عبور كنید و روی لبه ی دیوار بپرید. دوباره از تله ها عبور كنید و از نردبان بالا بروید . اهرام را فشار دهید پایین رفته و وارد در شوید. حالا میتوانید بازی را ذخیره كنید. با دختری كه در آنحا است صحبت كنید تا راه گذر از در را به شما نشان دهد شمشیر جدید به نام شمشیر شیطان را دریافت میكنید. در دمو مشاهده میكنید كه شمشیر بای د در كجا قرار دهید. بع عقب برگشته و شمشیر را در جایگاهش قرار داده و اهرم را فشار دهید. شكل اتاق عوض میشود اهرم رادباره فشار دهید و اهریمنان را نابود كنید.
THE CLOCK TOWER PART 1(PAST)
روی خروجی دیگر اتاق بپرید. به سمت چپ نگاه كرده و روی دیوار بدوید. دوبار اینكار را انجام دهید و به راه خود ادامه دهید. راه خود را تا ورودی نزدیكتان ادامه دهید و اهرم را فشار دهید و با استفاده از حالت اسلوموشن وارد در شوید. از در عبور كرده و میان دو دیوار بپرید و راه خود را ادامه دهید و از نردبان استفاده كنید و روی لبه ی دیوار بپرید. حالا بازی را ذخیره كنید. اهریمنان را نابود كنید تا یك غول بزرگ از درب سمت چپ خارج شود كشتن او آسان است باید چند ضربه به پشت پایش بزنید تا خم شود سپس با استفاده از كلید space روی سر آن بپرید و با شمشیر تند تند به او ضربه بزنید تا بمیرد.
THE CLOCK TOWER PART1 (PRESENT)

در ابتدا بازی را ذخیره كنید.و از راهی كه آمده بودید برگردید. شما هم اینك شما در CLOCK TOWER قرار دارید. دمویی مشاهده میكنیدو در آن كاری كه باید انجام دهید نشان داده میشود.از پرده پایین بروید و از روی دیوار روی ستون بپرید و به درون اتاقی كه در آن غول را نابود كردید بشوید. اهریمنان را نابود كنید بعد از كشتن آنها سگهای آتشین به شما حمله میكنند كمه باید از آنها برای باز كردن درب سمت راست استفاده كنید(به این ترتیب كه بعد از چند ضربه به هركدام به طرف درب بروید وقی آنها به سمت شما می آیند منفجر میشوند و در باز میشود).روی دیوار بدوید و طناب را بگیرید.به سمت چشمه بپرید وا آ»جا آب بنوشید راه خود را ادامه دهید تا به شكاف كوچك برسید. به سمت دشمن بروید و نابودش كنید.بعد از ریو پل عبور كنید. راه راتا رسیدن به اتاق ادامه دهید و بعد از باز كردن در دونفر از دشمنان و دو سگ آتشین به شما حمله میكنند پس از كشتن آنها از نردبان بالا بروید و تا جاییكه ممكن است بالا بروید حالا هدف شما رفتن به بالای ساختمان است. لبه ی دیوار را گرفته و سمت ستون چوبی كه در مركز است بروید. روی دكمه بپرید و دوباره روی ستون چوبی بروید . از حالت آهستنه استفاده كنید تا بتوانید قبل از این كه دربسته شود از آنجا خارچ شوید . بازی را ذخیره كنید.
از كنار دیوار كوچك عبور كرده و سگگ آتشین را برای خراب كردن دیوار به كار ببرید. وسط منطقه نورانی رفته و دموو را مشاهده كنید روی دیوار راه بروید و به پایین بپرید بالا بروید ا نردبان در بالای نردبان شیاطین را نابود كنید. روی طرف دیگگر لبه دیوار بپرید و از آنجا روی لبه ی پایینی بپرید. روی دیوار راه رفته و به سمت چپ بروید. روی زمین بپرید. شیاطین را نابود كنید. در سمت راست نردبانی را خواهید دید از آن بالا بروید و راه را ادامه دهید روی دیوار ردویده و روی طناب بپرید و از آنجا به سمت لبه ی دیوار بروید. روی نردبان بعدی بپرید و شیاطین را نابود كنید روی دیواری كه در سمت چپ است راه رفته و روی لبه ی دیوار بپرید. به راه خود ادامه دهید تا به منطقه ی بعدی برسید.

BOSS:DAHAKA
باز هم باید فرار كنید از روی دیوار روی دكمه بپرید و دوباره روی دیوار بپرید. سگهای آتشین را نابود كنید و به سمت طناب رفته و از روی آن روی اتاق بپرید. دكمه را فشار دهید و به زمان گذشته برگردید. بازی را ذخیره كنید .
THE CLOCK TOWER PART3(PAST)
روی دیوار بدوید و از روی چوب ها عبور كنید دوباره از روی دیوار حركت كنید و سگهای آتشین را بكشید. به راه خود ادامه دهید و سه دزد دریایی را بكشید روی دیوار راه رفته و طناب را بگیرید از روی طناب طرف دیگر بپرید دو اهریمنان را نابود كنیدن.
به طرف سالن بزرگ بروید در این جا یك غول بزرگ به سمت شما سگهای آتشین را پرتاب میكند در ابتدا باید اهریمنان را نابود كنید سپس به سمت چپ رفته و با استفاده از سگ هایی كه غول پرتاب میكند درب راشكسته و وارد شوید آب بنوشید و بازی را ذخیره كنید.
در كنار آبخوری یك اهرم وجود دارد آن را بكشیدو از آنجا خارج شوید و روی دیوار بدویدتا به نردبان برسید. از آن بالا بروید و اهرم را حركت دهید. در دمو محل جدیدی نشان داده خواهد شد. از روی دیوار حركت كنید تا به آنجا برسید . روی عقربه ی ساعت بپرید و از آن پایین بروید. روی پایه بپرید. سه پایه ی دیگری را در پایین خواهید دید. حالا به سمت منطقه ی زیرین حركت كنید.
از نردبان بالا رفته و به بالای سنگ بروید. روی دیوار راه بروید تا به نردبان بعدی برسید از آن بالا بروید و اهرام را حركت بدهید و سگ های آتشین را نابود كنید. از روی دیوار به سمت اهرم بعدی بروید. آن را تكان داده و وارد منطقه ی بعدی شوید. از دیواری كه در آن شكافی موجود است وارد شوید. به سمت اهریمن بپرید و او را نابود كنید حالا از روی دیوار راه بروید تا به سالن بزرگ برسید.
BOSS:GOLEM

او را همانند غول های قبلی از پای درآورید و بازی را ذخیره كنید و به سمت دیگز سالن بروید. روی چوب بپرید.بعد روی پایه پریده و از روی آن روی پایه ی دیگری بروید.از روی آ» روی چوب بعدی پریده و سپس روی نردبان بپرید.
از نردبان بالا بروید و سگهای آتشین را از بین ببرید. اهرم را حركت دهید حالا میتوانید از دری كه دیدید عبور كنید. به راهتان ادامه دهید و از روی پرده به روی پرده ی بعدی بپرید تا به میانه منطقه برسید. به روی ذخیره بازی بپپرید. حالا پایین رفته و با غول مبارزه كنید. بعد از نابودی او به سمت چپ بروید و با استفاده از لبه دیوار به را خود ادامه دهید . داخل سالن شده تا دمویی ببینید.او به شما شمشیر قدرت مندی میدهداهرم را حركت دهید تا سصخره ها از آن طرف بالا بیایند به سمت در دیگر بروید روی صخره بروید و لبه ی دیواری كه سمت چپ شما است را بگیرید. راه را ادامه دهید سپس به سمت ددشمن بروید و اورا از پای درآورید روی دكمه بروید و با استفاده از حالت اسلوموشنروی نقطه ذخیره بازی بروید.
THE GARDEN PART 1 (PAST)
تمامی اهریمنان را نابود كنید.روی دیوار بدوید و به سمت نردبان بپرید تا آن را بگیرید.با دشمنان مبارزه كنید به سمت چپ بپرید و روی دیوار بدوید و طناب را بگیرید. روی لبه ی دیوار بپرید. روی پرده پریده و به پایین بروید راه را برگشته و دوباره از نردبان بالا بروید. حالا از نردبانی كه در سمت راستتان است استفاده كنیددشمن را نابود كنیدو روی دیوار راه بروید و طناب را بگیرید و از روی آن روی پایه بپرید. روی پنجره پریده و از آن جا روی لبه ی دیوار بروید. اهریمنان را نابود كنیدو و وارد درب بعدی شوید در اینجا بازی را ذخیره كنید.
بعد از اتمام دمو اهریمنان را نابود كنید و اهرم را حركت دهید و از پله ها استفاده كرده و به منطقه ی مركزی بروید. با اهریمنان بجنگید و آن هارا نابود كنید. اهرم را تكان دهید و با استفاده از حالات اسلوموشن به منطقه بعدی بروید.
روی چوب بپرید. راه را ادامه دهیدو بعد روی پایه بپرید. با اهریمن مبارزه كنیدو به پایین بروید و با دشمن مبارزه كنید اهرم كنار جعبه را تكان دهید با استفاده از جعبه دكمه ی كنار آن را فشار دهید. به پایین بروید و اهرام را برای باز شدن در حركت دهید.
راه را به سمت چپ ادامه دهیدروی طناب بپرید و از آن حا به پایین پریده و اهرم را حركت دهید و بازی را ذخیره كنید. وارد باغ شوید و از پنجره روی پرده بپرید. چهار اهرم در باغ وجود دارد اهرم دومیكه در كنارتان است را فشار دهید حالا از دهان محسمه آب خواهد ریخت با اهرم دیگری كه در سمت چپ است هم این كار را انحام دهید و بعدز ا دیدن دموی دوم در اصلی باز میشود از در عبور كرده وروی لبه ی دیوار بپرید وبه اتاق زمان خواهید رسید.

THE GARDEN PART 2 (PRESENT)
در ابتدا بازی را ذخیره كنید . راه را ادامه دهید. دربین راه دشمنان را از بین ببرید.درسمت چپ صخره ای خواهید دید. به بالای آن بروید. روی چوب بروید و روی چوب بعدی بپرید.اهریمنان را نابود كنید.از روی چوب به لبه دیوار بپرید و راه را تا رسیدن به پنجره ادامه دهید. و بازی را ذخیره كنید.
روی ستون های چوبی بپرید. به راه خود ادامه دهید تا به چوب برسید. روی دیوار بدوید و وارد راهرو شوید. با استفاده از حالت اسلوموشن از تله عبور كنیداز روی دیوار راه رفته و بازی را ذخیره كنید. روی ستون بپرید و روی لبه دیوار به راه خود ادامه داده و روی ستون دیگر بپرید. به درون اتاق بپرید. نینجا را بكشید. از پله ها بیرون بروید بعد از اتمام دمو روی دیوار راه بروید. از روی ستون اول به روی ستون بعدی بپرید. بعد از رسدن به دشمن داهاكا را مشاهده میكنید.
BOSS:DAHAKA
اینبار هم باید از دست داهاكا فرار كنید در ابتدا روی دیوار بدوید و نردبان را بگیرید پایین رفته وروی ستون بپرید و بعد روی ستون دیكگر بپرید.راه را ادامه دهیدتا به آبشار برسید.با استفاده از حركت روی دیوار وارد اتاق شوید.به این ترتیب از منطقه خارج شوید. به سمت چپ برویدو روی نردبان بپرید. آن را رها كنید و به لبه دیوار بپرید. اهریمن را نابود كنید و وارد راهرو شوید. روی پل بروید و به سمت چپ رفته وروی طناب بپرید. روی نردبان رفته و از روی آن به پایین بپریدو وارد اتاق زمان شوید.
THE GARDEN PART 3 (PAST)
بعد از ذخیره كردن بازیبه سمت پل برگردید و اهریمنان را نابود گنید. به باغ برگردید و به سمت ستون ها بروید اهریمنان را نابود كنید و از نردبان ابالا بروید و وارد در شوید. دوباره اهریمنان را نابود كنید و به راه ادامه دهید. از نردبان بالا بروید و سپس از روی دیوار بدوید. بازیرا ذخیره كنید. وارد باغ جدید شوید. همه دشمن ها را بكشید و از اهرم استفاده كنید و به سمت غرب بروید. از ستون بالا بروید و روی ستون چوبی بپرید روی لبه دیوار بپرید و به سمت اهرم دیگر بروید به سمت راست بروید و روی ستون سومی بپرید به اهرم سوم خواهید رسید روی دیوار راه رفته وبا استفاده از طناب روی ستون چوبی و بعد روی ستون دیگر بپرید. با استفاده از پایه ها وارد بالكون شوید. وارد درب شوید و دكمه را فشار دهید و از كنار ستون عبور كنیدو به سمت اهرم دوم بروید و آن را تكان داده و به سمت اهرم ول بروید و آن را هم حركت دهید.
به بالكونی كه بعد از سه ستون قرار دارد برگردید. در دمو كارهای محوله را مشاهده میكنید.به سمت دیوار رفته و از آن جا روی طناب بپرید و اهریمنان را نابود كنید. دكمه را بفشارید و با اتفاه از حالت اسلوموشن به بالكون برگردید. روی لبه ی دیوار راه رفته وروی پایه بپرید. روی دیوار حركت كنید تا به نردبان برسید. از آن پایین بروید. از باغ خارح شوید و بازی را ذخیره كنید. دمویی برای شما پخش خواهد شد كه در آن داهاكا یك موجود سیاه را میبلعد وارد اتاق شنی كه باز كردید شوید دموی دیری پخش میشود بازی را ذخیره كنید و دموی بعدی را هم ببینید.
BOSS:EMPRESS
كشتن او مشكل است شما باید از خودتان همواره با استفاده از راست كلیك دفاع كنید بعد از كمی مبارزه او جادو هایی میكند كه دو شبح به شما حمله میكنند آنها را نابود كنید برای نابود كردن كایلینا از حالت اسلوموشن استفاده كنید تا به كلی نابود شود.
بعد از كشتن او دوباره داهاكا دنبالتان می افتد برای فرار روی دیوار راه باید بروید به پلی میرسید روی اهرم پریده و آن را تكان دهید و به طرف دیگر پل بروید. تا به آرامگاه برسید.
THE TOMB
به سمت چپ رفته و از روی ستون به كنار تكه سنگ بزرگ سفید رننگ بپرید و آن را هل دهید. پایین رفته و داز پله ها استفاده كنید و روی پایه ها بپرید به یك دوراهی میرسید به سمت راست بروید و به ستون بپرید و بعد روی پل بروید تكه سنگ سفید رنگ دیگری را كه در اینجاست هل دهید. پایین بروید و سپس به دوراهی باز گردید. به سمت چپ بروید. در ادامه راه به تكه سنگ سوم میرسید به سمت دیور رفته و طناب را بگیرید.
وقت شما كم است دمویی را مشاهده میكنید و روی ستون ها پریده و بالا بروید در بالا روی اهرم بپرید و در را باز كنید در آنجا بازی را ذخیره كنید.
TO THE TIME ROOM (PRESENT)
روی دیوار بدوید و دو اهریمن را بكشید دوباره روی دیوار راه بروید و دشمنان را از پای دراورید روی ستون بپرید و جهار نفر از دشمنان را مورد عنایت شمشیرتان قرار دهید!روی دیوار بدوید و از نردبان بالا بروید. روی نردبان بعدی بپرید و از آن بالا بروید دمو را مشاهده كنید باید سعی كنید به شمشیر دست یابید.
روی چوب ها راه بروید . مراقب باشید به پایین نیفتید. به نینجایی یمرسید كه باید او را نابود كنید روی دیوار راه رفته و دوباره به نینجا صربه بزنینید و با استفاده از پرده ها به پایین بروید بعد از برداشتن شمشیر دوباره داهاكا سر و كلش پیدا میشود.
BOSS:DAHAKA
از دست او بار دیگر فرار كنید و به سمت TIME MACHINE بروید و بازی را ذخیره كنید.
TO WARD THE LIBRARY(PAST)
در ابتدا از تله ها عبور كنید و به سالن وارد شوید.شمشیر جدیدی به دست می آوریدبا این شمشیر میتوانید درها و دیوار های ترك خورده را بشكنید.از در خارج شوید از تله هها عبور كنید و به اتاق دیگری بروید كه در آنجا اهرمی موجود است . آن را حركت داده و دشمن را نابود كنید در پایین جعبهرا هل دهید.
به اتاق بعدی وارد شوید و از نردبان بالا بروید. اهرم را حركت دهید تا به اتاق بعدی دست یابید دكمه را فشار دهید و با استفاده از حالت اسلوموشن وارد در شوید. اهریمنان را نابود كنید و از اهرم استفاده كنید بازی را ذخیره كنید سپس به سالن بزرگی میرسید.
BOSS:GIANT MUMMY
برای از بین بردن او از همان روشی كه برای كشتن غول های معمولی استفاده میكردید استفاده كنید از محل خارج شوید و از نردبان كه درسمت چپ سالن است بالا بروید سه نفر از اهریمنان در اینجا وجود دارند آنها را نابود كنیددیوار را شكسته و دكمه رافشار دهید. دیوار دیگری هم در آنجا وجود دارد كه باید آن را بشكنید و از حركت اسلوموشن برای وارد شدن به سالن استفاده كنید. به اتاقی كه دودیوار را در آن جا خراب كردید باز گردید و از در عبور كرده و از دكمه برای باز كردنن راه استفاده كنید. با استفاده از حالت اسلوموشن وارد شوید و به سمت دیوار بروید تا به ستون برسد روی ستون بلندتر بپرید و بازی را ذخیره كنید از ستون استفاده كرده تا به كتاب خانه برسید اهرمینان را كشته و وارد شوید.
THE LIBRARY(PAST)
از پله ها عبور كنید و از جعبه ها بالا بروید . با اهریمنان مبارزه كنید و به سمت اهرم دوم بروید و آن را تكان دهید و راه حدیدی با اهریمنان ظاهر میشود اهرمی روی دیوار میبینید آن را تكان دهید و با استفاده از حركت اسلوموشن وارد دری كه باز كردید شوید دوباره اهرم دوم را تكان دهید و وارد در شوید از نردبان استفاده كنید و وارد بالكون شوید دشمنان را از بین ببرید. در طرف دیگر بای دو دیوار را هل دهید . به بالا بروید و به سمت راست خود نگاهی بیندازید روی دیوار راه رفته و از روی پالیه روی ستون بپرید و به راه خود ادامه دهید به سمت چپ پریده و روی پایه بپرسید به راه خود ادمه دهید و راهی به سمت چپتان موجود است وار آن شوید به نینجایی خواهید رسید از او عبور كرده و روی لبه ی دیوار بپرید به مقصد خود میرسید دمو را مشاهده كنید روی ستون آخری بپریدو به پایین بروید. بازی را ذخیره كنید و روی دیوار راه رفته و نینجا را بكشید از پله ها استفاده كنید با استفاده از شمشی رعنكبوت در را بشكنید و شما به برج ساعت باز خواهید گشتبه راه ادامه دهید تا دمویی پخش شود دیوار را شكسته و وارد سالن زمان شوید.
THE THRONE ROOM (PRESENT)
راه را ادامه دهید و به سمت بالا بروید. سگ ها را نابود كنید به راهروی جدیدی خواهید ریسید برای در امان ماندرن به درون آب بپرید. از لبه دیوار استفاده كرده و به سمت دیگر بروید به قسمت اصلی بروید نینجاها را بكشید و به سمت در دیگر بروید بازی را ذخیره كنید و از در عبور كنید و سگ ها را نابود كنید.
دكمه را فشار دهید از روی لبه دیوار به راه خود ادامه دهید به روی ستون بپرید و بالا رفته روی ستون بلند تر بپرید روی پایه بپرید و روی دكمه بپرید و از آ» جا روی پایه بپرید. با استفاده از حركت اسلوموشن به سمت شرق بروید و به منطقه وارد شوید روی دیوار بدوید و روی ستون بپرید و روی دكمه بپریدو با استفاده از حالت اسلوموشن وارد اتاق زمان شوید آن را فعال كنید.بازی را ذخیره كنید.
THE THRONE ROOM (PAST)
با استفاده از حالت اسلوموشن از تله ها عبور كنید و روی ستون پریده و روی ستون دوم بپرید. روی دیوار سمت چپ بروید و وارد اتاق دوم شوید با استفاده از حركت روی دیوار به بالا بروید. روی زمین بروید و بازی راذخیره كنید.راه را ادامه دهید.
BOSS:THE GRIFFIN
برای كشتن او به پاهایش ضربه بزنید باید به دور او بگردید و به پای او ضربه بزنید به سمت در قفل شده بروید روی دیوار راه رفته و به سمت چپ بروید. در اتاق بعدی مجددا روی دیوار راه رفته و به روی ستون بپرید. روی پرده بپرید و از آن پایین رفته روی ستون بعدی بپرید. روی پرده بپرید و وارد اتاق بعدی بشوید با استفاده از حلكت اسلوموشن از روی تله ها عبور كنید. شما در حال حاضر در باغ هستید از روی ستون اول روی ستون بعدی بپرید به انتهای مسیر بروید دكمه رافشار داده و وارد باغ بشوید از اینجا به داخل هال برگردید بعد از دیدن دمو باید به اتاق درون بالكون برگردید از نردبان بالا بروید تا به اتاق برسید.
to the mystic caverns (present)
راه را ادامه دهید داهاكا شما را به مكانی نا مشخص پرتاب میكند از روی دیوار راه رفته وروی طناب بپرید. روی پرده بپرید و به زمین برسید از خروجی عبور كنید. در انتهای راه روی ستون پریده و سپس روج جعبه بپرید. بالا رفته و دكمه را فشار دهید از در عبور كنید. حالا میتوانید به اتاق زمان بروید.
to the mystic caverns (past)
راه را ادامه دهید و نینجا ها را نابود كنید بازی را ذخیره كنید دكمه را فشار داده و به سمت حروجی حركت كنید و دمو را مشاهده كنید. روی دیوار رفته و روی طناب بپرید و روی طناب دیگری بپرید از روی تیغه ها عبور كنید و به نقطه ی ذخیره بازی برسید.
از زیر سنگ عبور كنید با استفاده از پرده به پایین بروید روی ستون بپرید از ستون پایین بروید و روی ستون های دیگری بپرید وقت راهدر ندهید نینجا ها ار نابود كنید و روی دیوار كنار درخت بروید روی ستون بپرید و روی ظطناب رفته و روی پرده بپرید نینحا ها را بكشید پایین رفته و با استفاهده از پرده به زمین فرود بیایید با استفاهده از ستون روی پل بروید با استفاده ارز حركت اسلوموشن درب را بشكنید
روی دیوار راه رفته و نینجا را از بین ببرید بالا رفته و دمو ار مشاهده كنید. كمی به عقب برگردید دروی ستون پریده تا به خروجی برسید بازی را ذخیره كنید از روی تیغ ها عبور كنید و به پایین بروید.
در این اتاق شما باید كاری كنید كه مواد مذاب به دیگ برسند اهریمنان را بكشید و از نردبان استفاده كنید دو اهرم را حركت دهید. مواد مذاب كار خود را انحام میدهند خورجی دیگری را خواهید دید بازی را ذخیره كنید و اهرم را تكان دهید به سمت دیواری كه در سمت چپتان است بروید.روی لبه دیوار بپرید و روی ستون بپرید به نزدیك كتابخانه برگشته و اهریمنان را نابود كنید روی ستون بپرید به بالا بروید و بازی را ذخیره كنید داهاكا سر میرسد و دیواری را خراب میكند با استفاده از ستون به سمت بالا بروید دیوار را ه رفته و از لبه دیوار به راه ادامه دهید روی ستون بروید به راه خود ادامه دهید و دمو را مشاهده كنید و بازی رذا ذخیره كنید.
THE MYSTIC CARVERNS (PAST)
به راه خود ادامه دهید و دشمنان را از بین ببررید بعد از اتمانم دمو شما خواهید دید كه چگونه باید به دكمه برسید . از روید وار روی ستون بپریدو روی ستون بعدی پریده تا به نزدیكی دكمه برسید . دكمه را فشار داده و با استفاده از حالت اسلوموشن به راه تان ادامه دهید روی ستون بپرید و به راه خود ادامه داده و سردسته كلاغ ها را بكشید و به سرعت وارد در شویاد در به سرعت بسته میشود.
وارد در شده و به راه خود ادامه دهید.دكمه را فشار داده و وارد اتاق بعدی شوید. دشمنان را بكشید از روی دیوار راه رفته تا به زمین برسید. راه را ادامه دهید تا به نقطه ی ذخیره بازی برسید روی دیوار راه رفته و روی طناب بپرید از طناب بالا رفته و به لبه ی دیوار بپرید با استفاده از طناب بعدی به سمت دیگر لبه ی دیوار بروید شما در برج ساعت هستید از اتاق عبور كنید و اهرم را فشار دهید دمویی را مشاهده خواهید كرد.
THE FINAL RUN
دبعد از اینكه بهوش می آیید به راه خود ادامه دهید تا به آسیاب برسید از تله ها عبور كنید بعد از مشهاده دمو به سالن برگردید در این اینجا نیمه دوم شاهزاده خواهد مرد و شما به حالت عادی بر میگردید به منطقه ی ذخیره بازی بروید راه را ادامه دهید و به منطقه ی میانی وارد شوید
كشتن او بسیار سخت است و خیلی قوی است او همواره گردباد هایی به سمت شما میفرستد و هر ضربه اش مقدار زیادی از سلامتی شما را میگیرد با استفاده از قدرت های جادویی كه در طول بازی به دست آوردید او را نابود كنید.در اینجا بازی تمام میشود.

توجه: اگر تمام مكان های مخفی طول عمر كه 9 تا هستند را پیدا كنید شما شمشیر آبی را بدست می آورید و با داهاكا مبارزه میكنید و كایلینا نمیمیرد و پایان متفاوتی خواهید دید


veći penis
چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:33 ق.ظ
I am really impressed along with your writing
abilities and also with the structure on your weblog.
Is this a paid subject matter or did you modify it your self?
Either way stay up the nice high quality writing, it is rare
to look a great weblog like this one today..
Alargamiento pene
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:53 ق.ظ
What's up friends, pleasant piece of writing and
nice urging commented at this place, I am genuinely enjoying
by these.
konto bankowe młodzieżowe
یکشنبه 13 مرداد 1398 04:59 ق.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting
anyplace, when i read this paragraph i thought i could also make
comment due to this brilliant piece of writing.
desenvolvimento peniano
چهارشنبه 9 مرداد 1398 02:44 ق.ظ
Hi this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
code with HTML. I'm starting a blog soon but have
no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
Cialis generic
دوشنبه 3 تیر 1398 12:16 ق.ظ

Great info. Cheers!
cialis 20mg cialis free trial cialis 20 mg best price we like it cialis soft gel generic cialis tadalafil buy original cialis cialis billig look here cialis cheap canada cialis dosage amounts cialis coupons printable
http://rtenerflyz.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:42 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
estudios de cialis genricos when can i take another cialis 200 cialis coupon cialis 20 mg cost cialis uk next day we choice free trial of cialis cialis online holland cialis cuantos mg hay cialis billig prescription doctor cialis
http://bowfkurte.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:53 ب.ظ

You made your point!
miglior cialis generico achat cialis en suisse we choice cialis pfizer india low dose cialis blood pressure cialis uk next day online cialis enter site very cheap cialis 40 mg cialis what if i take cialis official site cialis arginine interactio
http://anarba.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:54 ق.ظ

Kudos, I like it!
cialis tadalafil online side effects of cialis cialis usa cost order cialis from india cialis 5 mg schweiz side effects of cialis wow cialis 20 generic cialis in vietnam buy online cialis 5mg look here cialis order on line
http://beamesa.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

Thanks! I appreciate this.
if a woman takes a mans cialis cialis preise schweiz cialis generico in farmacia cialis professional yohimbe cialis 20 mg best price cialis with 2 days delivery buy cialis online legal cheap cialis cialis en 24 hora cialis 20 mg
can you get cialis over the counter
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:03 ب.ظ

Very good write ups. Thanks a lot.
cialis tadalafil cialis pills price each chinese cialis 50 mg cialis pills boards cialis herbs cialis 20mg preis cf buy cheap cialis in uk canada discount drugs cialis generic cialis 20mg uk cialis prices
http://paepemat.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:48 ب.ظ

You said this very well.
ou acheter du cialis pas cher buy cialis online legal cialis 5 effetti collaterali ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg cost buying cialis on internet brand cialis generic only best offers cialis use cialis 20 mg cialis super acti
cialis no prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:21 ق.ظ

Thanks a lot, Helpful stuff!
prices for cialis 50mg buying cialis in colombia cialis kaufen bankberweisung cialis generico only now cialis 20 mg we like it safe cheap cialis cialis for sale south africa cialis online generic cialis with dapoxetine cialis canadian drugs
buy cialis without doctor prescription
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:44 ق.ظ

Truly many of very good information!
only now cialis 20 mg cialis for bph buy cialis online legal cialis online napol cialis dose 30mg ou acheter du cialis pas cher chinese cialis 50 mg cialis 5mg prix we like it cialis price how do cialis pills work
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:51 ب.ظ

Terrific posts. Cheers!
no prescription cialis cheap 200 cialis coupon price cialis wal mart pharmacy cialis official site viagra or cialis cialis efficacit cialis price in bangalore low dose cialis blood pressure canada discount drugs cialis cost of cialis cvs
cialis generic best price
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:19 ق.ظ

Thank you, I enjoy it.
safe site to buy cialis online buy cialis online enter site 20 mg cialis cost cialis kamagra levitra safe site to buy cialis online click now cialis from canada cialis sicuro in linea buy cialis uk no prescription enter site natural cialis rezeptfrei cialis apotheke
Cialis 20 mg
شنبه 25 خرداد 1398 09:34 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis generique cialis for sale in europa venta de cialis canada generic cialis review uk when can i take another cialis tadalafil 20mg cialis dosage recommendations cialis en 24 hora side effects for cialis fast cialis online
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 05:24 ب.ظ

Incredible tons of fantastic material!
usa cialis online buying cialis on internet tesco price cialis tesco price cialis cialis generico in farmacia tarif cialis france cialis rezeptfrei sterreich click here cialis daily uk cialis price thailand price cialis best
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 02:40 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
click here to buy cialis price cialis per pill cialis prices cialis daily new zealand venta cialis en espaa cialis generico lilly cialis 50 mg soft tab price cialis per pill cialis kaufen wo cialis rezeptfrei sterreich
order cialis paypal
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:59 ب.ظ

You actually stated this wonderfully.
usa cialis online cialis patentablauf in deutschland where to buy cialis in ontario non 5 mg cialis generici 5 mg cialis pharmacie en ligne fast cialis online buy cialis cialis 5 mg buy cialis savings card cialis manufacturer coupon
Cialis 20 mg
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:03 ب.ظ

Cheers, Loads of tips.

generic low dose cialis cialis cost cialis para que sirve cialis purchasing cialis dosage recommendations precios de cialis generico no prescription cialis cheap cialis rckenschmerzen cialis with 2 days delivery cialis tablets for sale
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:01 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
calis cialis billig cialis generique cialis professional from usa cialis savings card how much does a cialis cost cialis para que sirve cialis canada only now cialis 20 mg cialis pills boards
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:19 ب.ظ

Regards! An abundance of posts.

cialis generisches kanada deutschland cialis online order cialis from india cialis et insomni click now buy cialis brand cialis tadalafil purchasing cialis on the internet cialis free trial cialis super kamagra cialis lowest price
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:50 ب.ظ

Perfectly voiced genuinely! .
cialis 20 mg cialis generico milano cialis billig generic cialis pill online cialis dose 30mg cialis cuantos mg hay cialis tadalafil only here cialis pills cialis pills price each cialis generico lilly
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:16 ق.ظ

Thanks! An abundance of posts!

canadianpharmacy drugs for sale in mexico canadian pharmacy cialis no 1 canadian pharcharmy online drugs for sale in uk canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmacy viagra brand canadian medications 247 canadian pharmacy world canada rx
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:28 ب.ظ

Thank you, Lots of advice!

cialis price thailand rezeptfrei cialis apotheke we recommend cialis best buy cialis para que sirve how do cialis pills work low dose cialis blood pressure cialis australia org canada discount drugs cialis walgreens price for cialis cialis without a doctor's prescription
buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:16 ب.ظ

Thank you! Excellent information!
rx cialis para comprar overnight cialis tadalafil cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg para diabeticos cialis for bph we use it 50 mg cialis dose cialis cost cialis 5 mg funziona discount cialis cialis sicuro in linea
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:32 ب.ظ

Seriously a lot of great advice.
acquistare cialis internet only here cialis pills buying cialis in colombia cialis reviews how do cialis pills work free generic cialis buy name brand cialis on line only now cialis for sale in us canadian discount cialis prezzo di cialis in bulgaria
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:52 ق.ظ

You explained it very well!
enter site 20 mg cialis cost walgreens price for cialis cialis without a doctor's prescription generic cialis at the pharmacy we use it cialis online store how much does a cialis cost generico cialis mexico cialis prezzo in linea basso generic cialis tadalafil cuanto cuesta cialis yaho
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:27 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
generico cialis mexico click now cialis from canada cialis dosage amounts cialis generika generic cialis with dapoxetine the best choice cialis woman the best choice cialis woman enter site very cheap cialis cialis baratos compran uk tarif cialis france
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 08:24 ق.ظ

Awesome info. Regards!
we recommend cialis info chinese cialis 50 mg link for you cialis price generic cialis at the pharmacy cialis 20mg preis cf how does cialis work cialis preise schweiz free cialis online prescriptions cialis buy brand cialis cheap
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها