تبلیغات
دانلود آهنگهای جدید،نرم افزار،اخبار بازیها - راهنمای قدم به قدم شاهزاده ایرانی 2
دانلود آهنگهای جدید،نرم افزار،اخبار بازیها

راهنمای قدم به قدم شاهزاده ایرانی 2

پنجشنبه 27 فروردین 1388

THE BOAT


بعد از اتمام دمو چند نفر از شیاطین را نابود كنید و راه را از سمت چپ ادامه دهید تا به پایین كشتی سقوط كنید. در اینجا اگر از میزان سلامتی شما كم شده است میتوانید آب بنوشید. راه را ادامه داده و با استفاده از نیزه اولین اهریمن را نابود كنید سپس به سمت ستون بروید و سه اهریمن دیگر را با استفاده از ستون نابود كنید.وارد درب سمت چپ شده و اب بنوشید تا سلامتی شما برگردد. هم اینك یك دموی كوتاه برای شما پخش میشود.بعد از اتمام دمو تمامی اهریمنان موچود در آنجا را نابود كنید و از پله های سمت چپ به بالا بروید باز هم دموی كوتاهی برای شما به نمایش در می آید.
BOSS:THE WOMAN IN BLACK
برای مبارزه با او باید با دقت عمل كنید.كلید راست موس را نگه دارید تا شاهزاده دفاع كند و بعد از اینكه شادی دو شمشیرش را به سمت بالا آورد به او ضربه بزنید.این كار را چند مرتبه انجام دهید تا دموی زیبایی پخش شود.
THE BEACH AND THE FORTRESS
بعد از تمام شدن دمو شاهزاده در ساحل به هوش می آید و متوجه میشود كه شمشیرش به درون آب افتاده سپس چوب را از روی زمین برمیدارد.در ابتدا كلاغ هایی به سمت شما می آیند آنها را نابود كنید و راه را ادامه دهید از پله های سمت چپ بالا بروید تا اولین آبخوری بازی را مشاهده كنید شما میتوانید در آنجا آب بنوشید و بازی را ذخیره كنید. از روی دیوار با استفاده از راست كلیك بالا رفته و از لبه آویزان شوید به سمت راست راه را ادامه داده و به لبه بعدی بپرید دو باره از راست كلیك برای آویزان شدن از دیوار استفاده كنید و بالا بروید سپس با استفاده از ستون ها راه را به سمت بالا ادامه دهید و از درب قلعه با استفاده از كلید space عبور كنید و دو اهریمن را نابود كنید.راه را ادامه دهید تا به در بسته ای برسید سپس از سمت چپ آن روی سكو بروید و از دیوار با استفاده از راست كلیك بالا بروید.راه را ادامه دهید تا دمویی پخش شود سپس با استفاده از شمشیر spider كه بدست آوردید اهریمنان را نابود كنید و به سمت عقب برگردید و از دری كه شادی فرار كرد عبور كنید.در اینجا از آبخوری آب بنوشید و بازی را ذخیره كنید. راه را ادامه داده و بعد از اتمام دمو به رئیس كلاغ ها میرسید.
BOSS:CROW MASTER
كشتن او خیلی آسان است برای كشتن او بهتر است از فن space+راست كلیك استفاده كنید. او سه مرتبه زنده میشود بعد از اولین بار كه او را نابود كردید به سمت راست بروید و از دیوار بالا رفته و با استفاده از راست كلیك از دیوار بعدی بالا بروید و سریع كلید space را فشار دهید تا به لبه بعدی بپرید.به سمت ستون رفته و روی دیوار بدوید و وقتی به ستون رسیدید با استفاده از space آن را بگیرید سپس به سمت ستون بعدی پریده و سرانجام به روی سكویی كه رئیس كلاغ وجود دارد بپرید با استفاده از همان تكنیك بار دوم هم او را نابود كرده تا برای آخرین بار زنده شود.بعد از دومین نابود به سمت راست بروید و روی دیوار بدوید تا از لبه سكوی بعدی اویزان شوید از آن هم بالا بروید و این بار به سمت چپ روی دیوار دویده تا سكوی بالایی را بگیرید سپس از سكو بالا رفته و ستون بعدی كه پشت سر پرینس است را بگیرید و در آخر به سمت رئیس كلاغ بپرید و برای آخرین بار او را نابود كنید. بعد از نابودی او به سمت دكمه ای كه روی دیوار است بروید و با استفاده از راست كلیك از دیوار طوری بالا بروید كه بتوانید از روی آن رد شوید تا درب سمت چپ باز شود. از درب عبور كرده و پایین بروید و اهریمنان را نابود كنید. روی اولین لبه كه در وسط قرار دارد پریده و با استفاده از راست كلیك روی لبه بالای بپرید و به سمت چپ رفته و از سكو بالا بروید یكی از دشمنان در آنجا سد راه شما میشود او را نابود كنید و از روی دیوار سمت چپ با استفاده از راست كلیك عبور كرده تا از لبه آویزان شوید سپس به سمت چپ بروید و سپس روی از دیوار در آن طرف راهرو پایین بیایید و راه را ادامه داده و بازی را ذخیره كنید.
THE FORTRESS PART 1(PAST)
در این مرحله شما باید به دنبال شادی بروید.روی دیوار بروید و اهریمن را نابود كنید سپس وارد اتاق شوید و هر سه اهریمن را نابود كنید.روی ستون پریده و بعد از آن به لبه دیوار آویزان شوید. به سمت راست بروید و روی دیوار بپرید.حالا از روی دیوار به شكلی عبور كنید كه از روی دكمه موجود رد شوید سپس به پرده آویزان شده و به پایین بروید از درب باز شده عبور كنید و راه را ادامه دهید و بازی را ذخیره كنید.
در اینجا دو نفر از اهریمنان را نابود كرده و سپس از پله ها بالا بروید در بالای پله ها اهریمنان را نابود كنید.حالا از روی دیوار به لبه دیوار بپرید. در اینجا از روی دیوار راه رفته و به پایین بروید.اهریمن را نابو كنید و روی دیوار بدوید به اتاقی خواهید رسید كه چند نفر از دشمنان در آن حضور دارند آنها را نابود كنید و به سمت چپ بپرید و از لبه ی دیوار بالا بروید. روی ستون بپرید و به قسمت راست سالن بروید. روی دیوار بدوید و روی تراس بپرید تا خارج شوید. به راه خود ادامه دهید و از نردبان بالا بروید.روی نردبان دوم كه پشت پرنس است بپرید و وارد راهرو شوید. از روی دیوار راه رفته تا از روی تیغ ها عبور كنید در این قسمت میتوانید بازی را ذخیره سازید.
از تله ها با دقت عبور كنید تا به اتاق بعدی برسید. در اینچا اهریمنان را نابود كردهسپس به سمت راست سالن بپرید و محافظ را بكشید . از پایه ها استفاده كنید و به سمت الوار ها بپرید روی بالكون پریده و نینجا را از بین ببرید.سپس روی لبه دیوار بپرید و روی الوار ها بپرید به لبه دیگری پریده و از پرده پایین بیاییدحالا قبل از تمام شدن راه روی لبه ی دیوار بپرید. در ااینجا از روی الواری عبور كنید و نینجا را نابود كنید.از روی الوار ها به سمت دیگری بپرید و به سمت دیوار بپرید و به سمت آخرین الوار برویدروی بالكون بپرید و اهریمنان را نابود كنید. به لبه دیوار بپرید و روی الوار بروید. نینجای آخری را بكشید و اهرم را تكان دهید. برای پایین رفتن از پرده استفاده كنید و روارد در شوید. از پرده پایی رفته و روی الوارها بپرید از روی الوارها به روی الوار دیگر بپرید تا به سالنی برسید از تله عبور كنید و بازی را ذخیره كنید.
BOSS:THE WOMAN IN BLACK
این دومین و آخرین مبارزه شما با شادی است شما در ابتدا او را درحال مبارزه با كالینا میبینید او كالینا را به پایین می اندازد اما كالینا ازلبه اویزان میشود. شما نباید اجازه دهید كه به سمت كالینا برود و باعث سقوط او شود.
كشتن او در اینجا كمی مشكل است مانند مبارزه اول با او مبارزه كنید وقتی كه او رویش را به طرف كالینا میكند و میخواهد به طرف او برود سریع به او از پشت چند ضربه وارد كنید تا نابود شود.بعد از كشتن او دمویی برای شما پخش میشود.
THE FORTRESS PART 2(PAST)
در ابتدا به سمت راست پریده و بعد روی لبه ی دیوار بپرید. روی دیوار راه بروید تا بتوانید به آن سمت بپرید. راه را ادامه دهید تا به آبخوری برسیدو لبه ی دیوار را تا انتها ادامه دهید و روی الوار بپرید. روی الوار بعدی بپرید و سپس روی دیوار راه بروید تا بتوانید روی الوار بعدی بپرید. به لبه دیوار بپرید.
روی پایه پریده و بعد از آن روی لبه ی بعدی بپرید. حالا باید از طناب استفاده كنید و اهرم را حركت دهید. دوباره به سمت طناب پریده و روی دیوار رفته و به راه خود ادامه دهید. وارد اتاقی كه چند نینجا در آن جاست شوید و آنها را نابود كنید.به سمت لبه دیوار بپرید حالا روی پایه پریده و از آن بالا بروید تا لبه ی دیكر را ببینید. از روی لبه روی پایه ای كه بالا تر قرار دارد بپرید.روی دیوار بدوید و به راه خود ادامه دهیدو به سمت دیگر دیوار پریده و همچنان روی دیوار راه بروید. در آخر به سمت بالا راه خود را ادامه دهید. در اتاق بعدی روی دیوار راه رفته و طناب را بگیرید و روی طناب دیگری بپرید با استفاده از طناب روی دیوار پریده و از روی دیوار به سمت دیگر دیوار بپرید حالا از میان چهار برجك عبور كنید.بازی را ذخیره كنیدو دكمه را فشار دهید تا راه را بز كنید و قدرت جدید EYE STORM را بگیرید.
THE FORSTRESS PART 3(PRESENT)
از دو برج عبور كنید و به پایین بروید . از قدرت EYE STORM با استفاده از كلید R استفاده كنید تا اسلوموشن شود اینك همه چیز اسلوموشن شده است غیر از شاهزاده حالا از روی دكمه عبور كنید تا درب باز شود به سرعت از در عبور كنید.
پایین بروید تا دمویی پخش شود در این دمو داهاكا (محافظ خط زمان) را مشاهده میكنید.به سمت چوب بروید و از روی آن طناب را بگیرید. از روی طناب روی لبه ی دیوار بپرید. از روی چوب ها روی چوب بعدی پرید و روی ستون پریده و سپسش روی پرده بپرید و از انتها آن روی چوب بپرید. روی پایه بپرید. روی دیوار راه رفته و به لبه دیوار بپریدو پایین بروید و نینجا ها را نابود كنید. حالا از لبه ی دیوار بالا بروید از میان دو دیوار بالا بروید. بعد از اینكه از ستون بالا رفتید روی چوب بپرید و روی دیوار شكسته رفته و باز ی را ذخیره كنید.راه را ادامه دهید تا دموی كوتاهی پخش شود.
BOSS:DAHAKA
با سرعت بدوید و روی دیوار راه بروید از روی پایه ها روی دیگر پایه ها بپرید و فرار كنید. دمویی مشاهده میكنید. بعد از خارج شدن روی دیوار راه رفته و روی ستون پبپرید و از ستون بالا بروید و لبه دیوار بپرید. وارد اتاق شوید از پرده پایین بروید از دست داهاكا فرار كنید.
THE FORSTRESS PART 4 (PAST)
مانند قبلا كه اینجا بودید عمل كنید تا دمویی پخش شود.وارد اتاق اول شوید و از آن خارح شوید. بعد از عبور از راهرو روی لبه دیوار بپرید. از روی دیوار به طرف دیگر بپرید روی دیوار بدوید و اهریمنان را نابود كنید. در كنار بشكه ای یك دكمه خواهید دید. آنرا فشار دهید و بازی را اسلوموشن كنید و از روی دیوار كوتاه عبور كنید. از دیوارها عبور كرده تا از تله ها بگذرید. به راه خود ادامه داده و برای باز كردن رمز در صندوق را بگشایید. وارد راهرو شده و سپس وارد اتاق بعدی شوید.
محافظ را بكشید و به درون چشمه بپرید. از پله ها استفاده كنید تا از تله ها عبور كنید. از میان دو برجك عبور كنید و روی لبه ی دیوار بپرید. دوباره از تله ها عبور كنید و از نردبان بالا بروید . اهرام را فشار دهید پایین رفته و وارد در شوید. حالا میتوانید بازی را ذخیره كنید. با دختری كه در آنحا است صحبت كنید تا راه گذر از در را به شما نشان دهد شمشیر جدید به نام شمشیر شیطان را دریافت میكنید. در دمو مشاهده میكنید كه شمشیر بای د در كجا قرار دهید. بع عقب برگشته و شمشیر را در جایگاهش قرار داده و اهرم را فشار دهید. شكل اتاق عوض میشود اهرم رادباره فشار دهید و اهریمنان را نابود كنید.
THE CLOCK TOWER PART 1(PAST)
روی خروجی دیگر اتاق بپرید. به سمت چپ نگاه كرده و روی دیوار بدوید. دوبار اینكار را انجام دهید و به راه خود ادامه دهید. راه خود را تا ورودی نزدیكتان ادامه دهید و اهرم را فشار دهید و با استفاده از حالت اسلوموشن وارد در شوید. از در عبور كرده و میان دو دیوار بپرید و راه خود را ادامه دهید و از نردبان استفاده كنید و روی لبه ی دیوار بپرید. حالا بازی را ذخیره كنید. اهریمنان را نابود كنید تا یك غول بزرگ از درب سمت چپ خارج شود كشتن او آسان است باید چند ضربه به پشت پایش بزنید تا خم شود سپس با استفاده از كلید space روی سر آن بپرید و با شمشیر تند تند به او ضربه بزنید تا بمیرد.
THE CLOCK TOWER PART1 (PRESENT)

در ابتدا بازی را ذخیره كنید.و از راهی كه آمده بودید برگردید. شما هم اینك شما در CLOCK TOWER قرار دارید. دمویی مشاهده میكنیدو در آن كاری كه باید انجام دهید نشان داده میشود.از پرده پایین بروید و از روی دیوار روی ستون بپرید و به درون اتاقی كه در آن غول را نابود كردید بشوید. اهریمنان را نابود كنید بعد از كشتن آنها سگهای آتشین به شما حمله میكنند كمه باید از آنها برای باز كردن درب سمت راست استفاده كنید(به این ترتیب كه بعد از چند ضربه به هركدام به طرف درب بروید وقی آنها به سمت شما می آیند منفجر میشوند و در باز میشود).روی دیوار بدوید و طناب را بگیرید.به سمت چشمه بپرید وا آ»جا آب بنوشید راه خود را ادامه دهید تا به شكاف كوچك برسید. به سمت دشمن بروید و نابودش كنید.بعد از ریو پل عبور كنید. راه راتا رسیدن به اتاق ادامه دهید و بعد از باز كردن در دونفر از دشمنان و دو سگ آتشین به شما حمله میكنند پس از كشتن آنها از نردبان بالا بروید و تا جاییكه ممكن است بالا بروید حالا هدف شما رفتن به بالای ساختمان است. لبه ی دیوار را گرفته و سمت ستون چوبی كه در مركز است بروید. روی دكمه بپرید و دوباره روی ستون چوبی بروید . از حالت آهستنه استفاده كنید تا بتوانید قبل از این كه دربسته شود از آنجا خارچ شوید . بازی را ذخیره كنید.
از كنار دیوار كوچك عبور كرده و سگگ آتشین را برای خراب كردن دیوار به كار ببرید. وسط منطقه نورانی رفته و دموو را مشاهده كنید روی دیوار راه بروید و به پایین بپرید بالا بروید ا نردبان در بالای نردبان شیاطین را نابود كنید. روی طرف دیگگر لبه دیوار بپرید و از آنجا روی لبه ی پایینی بپرید. روی دیوار راه رفته و به سمت چپ بروید. روی زمین بپرید. شیاطین را نابود كنید. در سمت راست نردبانی را خواهید دید از آن بالا بروید و راه را ادامه دهید روی دیوار ردویده و روی طناب بپرید و از آنجا به سمت لبه ی دیوار بروید. روی نردبان بعدی بپرید و شیاطین را نابود كنید روی دیواری كه در سمت چپ است راه رفته و روی لبه ی دیوار بپرید. به راه خود ادامه دهید تا به منطقه ی بعدی برسید.

BOSS:DAHAKA
باز هم باید فرار كنید از روی دیوار روی دكمه بپرید و دوباره روی دیوار بپرید. سگهای آتشین را نابود كنید و به سمت طناب رفته و از روی آن روی اتاق بپرید. دكمه را فشار دهید و به زمان گذشته برگردید. بازی را ذخیره كنید .
THE CLOCK TOWER PART3(PAST)
روی دیوار بدوید و از روی چوب ها عبور كنید دوباره از روی دیوار حركت كنید و سگهای آتشین را بكشید. به راه خود ادامه دهید و سه دزد دریایی را بكشید روی دیوار راه رفته و طناب را بگیرید از روی طناب طرف دیگر بپرید دو اهریمنان را نابود كنیدن.
به طرف سالن بزرگ بروید در این جا یك غول بزرگ به سمت شما سگهای آتشین را پرتاب میكند در ابتدا باید اهریمنان را نابود كنید سپس به سمت چپ رفته و با استفاده از سگ هایی كه غول پرتاب میكند درب راشكسته و وارد شوید آب بنوشید و بازی را ذخیره كنید.
در كنار آبخوری یك اهرم وجود دارد آن را بكشیدو از آنجا خارج شوید و روی دیوار بدویدتا به نردبان برسید. از آن بالا بروید و اهرم را حركت دهید. در دمو محل جدیدی نشان داده خواهد شد. از روی دیوار حركت كنید تا به آنجا برسید . روی عقربه ی ساعت بپرید و از آن پایین بروید. روی پایه بپرید. سه پایه ی دیگری را در پایین خواهید دید. حالا به سمت منطقه ی زیرین حركت كنید.
از نردبان بالا رفته و به بالای سنگ بروید. روی دیوار راه بروید تا به نردبان بعدی برسید از آن بالا بروید و اهرام را حركت بدهید و سگ های آتشین را نابود كنید. از روی دیوار به سمت اهرم بعدی بروید. آن را تكان داده و وارد منطقه ی بعدی شوید. از دیواری كه در آن شكافی موجود است وارد شوید. به سمت اهریمن بپرید و او را نابود كنید حالا از روی دیوار راه بروید تا به سالن بزرگ برسید.
BOSS:GOLEM

او را همانند غول های قبلی از پای درآورید و بازی را ذخیره كنید و به سمت دیگز سالن بروید. روی چوب بپرید.بعد روی پایه پریده و از روی آن روی پایه ی دیگری بروید.از روی آ» روی چوب بعدی پریده و سپس روی نردبان بپرید.
از نردبان بالا بروید و سگهای آتشین را از بین ببرید. اهرم را حركت دهید حالا میتوانید از دری كه دیدید عبور كنید. به راهتان ادامه دهید و از روی پرده به روی پرده ی بعدی بپرید تا به میانه منطقه برسید. به روی ذخیره بازی بپپرید. حالا پایین رفته و با غول مبارزه كنید. بعد از نابودی او به سمت چپ بروید و با استفاده از لبه دیوار به را خود ادامه دهید . داخل سالن شده تا دمویی ببینید.او به شما شمشیر قدرت مندی میدهداهرم را حركت دهید تا سصخره ها از آن طرف بالا بیایند به سمت در دیگر بروید روی صخره بروید و لبه ی دیواری كه سمت چپ شما است را بگیرید. راه را ادامه دهید سپس به سمت ددشمن بروید و اورا از پای درآورید روی دكمه بروید و با استفاده از حالت اسلوموشنروی نقطه ذخیره بازی بروید.
THE GARDEN PART 1 (PAST)
تمامی اهریمنان را نابود كنید.روی دیوار بدوید و به سمت نردبان بپرید تا آن را بگیرید.با دشمنان مبارزه كنید به سمت چپ بپرید و روی دیوار بدوید و طناب را بگیرید. روی لبه ی دیوار بپرید. روی پرده پریده و به پایین بروید راه را برگشته و دوباره از نردبان بالا بروید. حالا از نردبانی كه در سمت راستتان است استفاده كنیددشمن را نابود كنیدو روی دیوار راه بروید و طناب را بگیرید و از روی آن روی پایه بپرید. روی پنجره پریده و از آن جا روی لبه ی دیوار بروید. اهریمنان را نابود كنیدو و وارد درب بعدی شوید در اینجا بازی را ذخیره كنید.
بعد از اتمام دمو اهریمنان را نابود كنید و اهرم را حركت دهید و از پله ها استفاده كرده و به منطقه ی مركزی بروید. با اهریمنان بجنگید و آن هارا نابود كنید. اهرم را تكان دهید و با استفاده از حالات اسلوموشن به منطقه بعدی بروید.
روی چوب بپرید. راه را ادامه دهیدو بعد روی پایه بپرید. با اهریمن مبارزه كنیدو به پایین بروید و با دشمن مبارزه كنید اهرم كنار جعبه را تكان دهید با استفاده از جعبه دكمه ی كنار آن را فشار دهید. به پایین بروید و اهرام را برای باز شدن در حركت دهید.
راه را به سمت چپ ادامه دهیدروی طناب بپرید و از آن حا به پایین پریده و اهرم را حركت دهید و بازی را ذخیره كنید. وارد باغ شوید و از پنجره روی پرده بپرید. چهار اهرم در باغ وجود دارد اهرم دومیكه در كنارتان است را فشار دهید حالا از دهان محسمه آب خواهد ریخت با اهرم دیگری كه در سمت چپ است هم این كار را انحام دهید و بعدز ا دیدن دموی دوم در اصلی باز میشود از در عبور كرده وروی لبه ی دیوار بپرید وبه اتاق زمان خواهید رسید.

THE GARDEN PART 2 (PRESENT)
در ابتدا بازی را ذخیره كنید . راه را ادامه دهید. دربین راه دشمنان را از بین ببرید.درسمت چپ صخره ای خواهید دید. به بالای آن بروید. روی چوب بروید و روی چوب بعدی بپرید.اهریمنان را نابود كنید.از روی چوب به لبه دیوار بپرید و راه را تا رسیدن به پنجره ادامه دهید. و بازی را ذخیره كنید.
روی ستون های چوبی بپرید. به راه خود ادامه دهید تا به چوب برسید. روی دیوار بدوید و وارد راهرو شوید. با استفاده از حالت اسلوموشن از تله عبور كنیداز روی دیوار راه رفته و بازی را ذخیره كنید. روی ستون بپرید و روی لبه دیوار به راه خود ادامه داده و روی ستون دیگر بپرید. به درون اتاق بپرید. نینجا را بكشید. از پله ها بیرون بروید بعد از اتمام دمو روی دیوار راه بروید. از روی ستون اول به روی ستون بعدی بپرید. بعد از رسدن به دشمن داهاكا را مشاهده میكنید.
BOSS:DAHAKA
اینبار هم باید از دست داهاكا فرار كنید در ابتدا روی دیوار بدوید و نردبان را بگیرید پایین رفته وروی ستون بپرید و بعد روی ستون دیكگر بپرید.راه را ادامه دهیدتا به آبشار برسید.با استفاده از حركت روی دیوار وارد اتاق شوید.به این ترتیب از منطقه خارج شوید. به سمت چپ برویدو روی نردبان بپرید. آن را رها كنید و به لبه دیوار بپرید. اهریمن را نابود كنید و وارد راهرو شوید. روی پل بروید و به سمت چپ رفته وروی طناب بپرید. روی نردبان رفته و از روی آن به پایین بپریدو وارد اتاق زمان شوید.
THE GARDEN PART 3 (PAST)
بعد از ذخیره كردن بازیبه سمت پل برگردید و اهریمنان را نابود گنید. به باغ برگردید و به سمت ستون ها بروید اهریمنان را نابود كنید و از نردبان ابالا بروید و وارد در شوید. دوباره اهریمنان را نابود كنید و به راه ادامه دهید. از نردبان بالا بروید و سپس از روی دیوار بدوید. بازیرا ذخیره كنید. وارد باغ جدید شوید. همه دشمن ها را بكشید و از اهرم استفاده كنید و به سمت غرب بروید. از ستون بالا بروید و روی ستون چوبی بپرید روی لبه دیوار بپرید و به سمت اهرم دیگر بروید به سمت راست بروید و روی ستون سومی بپرید به اهرم سوم خواهید رسید روی دیوار راه رفته وبا استفاده از طناب روی ستون چوبی و بعد روی ستون دیگر بپرید. با استفاده از پایه ها وارد بالكون شوید. وارد درب شوید و دكمه را فشار دهید و از كنار ستون عبور كنیدو به سمت اهرم دوم بروید و آن را تكان داده و به سمت اهرم ول بروید و آن را هم حركت دهید.
به بالكونی كه بعد از سه ستون قرار دارد برگردید. در دمو كارهای محوله را مشاهده میكنید.به سمت دیوار رفته و از آن جا روی طناب بپرید و اهریمنان را نابود كنید. دكمه را بفشارید و با اتفاه از حالت اسلوموشن به بالكون برگردید. روی لبه ی دیوار راه رفته وروی پایه بپرید. روی دیوار حركت كنید تا به نردبان برسید. از آن پایین بروید. از باغ خارح شوید و بازی را ذخیره كنید. دمویی برای شما پخش خواهد شد كه در آن داهاكا یك موجود سیاه را میبلعد وارد اتاق شنی كه باز كردید شوید دموی دیری پخش میشود بازی را ذخیره كنید و دموی بعدی را هم ببینید.
BOSS:EMPRESS
كشتن او مشكل است شما باید از خودتان همواره با استفاده از راست كلیك دفاع كنید بعد از كمی مبارزه او جادو هایی میكند كه دو شبح به شما حمله میكنند آنها را نابود كنید برای نابود كردن كایلینا از حالت اسلوموشن استفاده كنید تا به كلی نابود شود.
بعد از كشتن او دوباره داهاكا دنبالتان می افتد برای فرار روی دیوار راه باید بروید به پلی میرسید روی اهرم پریده و آن را تكان دهید و به طرف دیگر پل بروید. تا به آرامگاه برسید.
THE TOMB
به سمت چپ رفته و از روی ستون به كنار تكه سنگ بزرگ سفید رننگ بپرید و آن را هل دهید. پایین رفته و داز پله ها استفاده كنید و روی پایه ها بپرید به یك دوراهی میرسید به سمت راست بروید و به ستون بپرید و بعد روی پل بروید تكه سنگ سفید رنگ دیگری را كه در اینجاست هل دهید. پایین بروید و سپس به دوراهی باز گردید. به سمت چپ بروید. در ادامه راه به تكه سنگ سوم میرسید به سمت دیور رفته و طناب را بگیرید.
وقت شما كم است دمویی را مشاهده میكنید و روی ستون ها پریده و بالا بروید در بالا روی اهرم بپرید و در را باز كنید در آنجا بازی را ذخیره كنید.
TO THE TIME ROOM (PRESENT)
روی دیوار بدوید و دو اهریمن را بكشید دوباره روی دیوار راه بروید و دشمنان را از پای دراورید روی ستون بپرید و جهار نفر از دشمنان را مورد عنایت شمشیرتان قرار دهید!روی دیوار بدوید و از نردبان بالا بروید. روی نردبان بعدی بپرید و از آن بالا بروید دمو را مشاهده كنید باید سعی كنید به شمشیر دست یابید.
روی چوب ها راه بروید . مراقب باشید به پایین نیفتید. به نینجایی یمرسید كه باید او را نابود كنید روی دیوار راه رفته و دوباره به نینجا صربه بزنینید و با استفاده از پرده ها به پایین بروید بعد از برداشتن شمشیر دوباره داهاكا سر و كلش پیدا میشود.
BOSS:DAHAKA
از دست او بار دیگر فرار كنید و به سمت TIME MACHINE بروید و بازی را ذخیره كنید.
TO WARD THE LIBRARY(PAST)
در ابتدا از تله ها عبور كنید و به سالن وارد شوید.شمشیر جدیدی به دست می آوریدبا این شمشیر میتوانید درها و دیوار های ترك خورده را بشكنید.از در خارج شوید از تله هها عبور كنید و به اتاق دیگری بروید كه در آنجا اهرمی موجود است . آن را حركت داده و دشمن را نابود كنید در پایین جعبهرا هل دهید.
به اتاق بعدی وارد شوید و از نردبان بالا بروید. اهرم را حركت دهید تا به اتاق بعدی دست یابید دكمه را فشار دهید و با استفاده از حالت اسلوموشن وارد در شوید. اهریمنان را نابود كنید و از اهرم استفاده كنید بازی را ذخیره كنید سپس به سالن بزرگی میرسید.
BOSS:GIANT MUMMY
برای از بین بردن او از همان روشی كه برای كشتن غول های معمولی استفاده میكردید استفاده كنید از محل خارج شوید و از نردبان كه درسمت چپ سالن است بالا بروید سه نفر از اهریمنان در اینجا وجود دارند آنها را نابود كنیددیوار را شكسته و دكمه رافشار دهید. دیوار دیگری هم در آنجا وجود دارد كه باید آن را بشكنید و از حركت اسلوموشن برای وارد شدن به سالن استفاده كنید. به اتاقی كه دودیوار را در آن جا خراب كردید باز گردید و از در عبور كرده و از دكمه برای باز كردنن راه استفاده كنید. با استفاده از حالت اسلوموشن وارد شوید و به سمت دیوار بروید تا به ستون برسد روی ستون بلندتر بپرید و بازی را ذخیره كنید از ستون استفاده كرده تا به كتاب خانه برسید اهرمینان را كشته و وارد شوید.
THE LIBRARY(PAST)
از پله ها عبور كنید و از جعبه ها بالا بروید . با اهریمنان مبارزه كنید و به سمت اهرم دوم بروید و آن را تكان دهید و راه حدیدی با اهریمنان ظاهر میشود اهرمی روی دیوار میبینید آن را تكان دهید و با استفاده از حركت اسلوموشن وارد دری كه باز كردید شوید دوباره اهرم دوم را تكان دهید و وارد در شوید از نردبان استفاده كنید و وارد بالكون شوید دشمنان را از بین ببرید. در طرف دیگر بای دو دیوار را هل دهید . به بالا بروید و به سمت راست خود نگاهی بیندازید روی دیوار راه رفته و از روی پالیه روی ستون بپرید و به راه خود ادامه دهید به سمت چپ پریده و روی پایه بپرسید به راه خود ادمه دهید و راهی به سمت چپتان موجود است وار آن شوید به نینجایی خواهید رسید از او عبور كرده و روی لبه ی دیوار بپرید به مقصد خود میرسید دمو را مشاهده كنید روی ستون آخری بپریدو به پایین بروید. بازی را ذخیره كنید و روی دیوار راه رفته و نینجا را بكشید از پله ها استفاده كنید با استفاده از شمشی رعنكبوت در را بشكنید و شما به برج ساعت باز خواهید گشتبه راه ادامه دهید تا دمویی پخش شود دیوار را شكسته و وارد سالن زمان شوید.
THE THRONE ROOM (PRESENT)
راه را ادامه دهید و به سمت بالا بروید. سگ ها را نابود كنید به راهروی جدیدی خواهید ریسید برای در امان ماندرن به درون آب بپرید. از لبه دیوار استفاده كرده و به سمت دیگر بروید به قسمت اصلی بروید نینجاها را بكشید و به سمت در دیگر بروید بازی را ذخیره كنید و از در عبور كنید و سگ ها را نابود كنید.
دكمه را فشار دهید از روی لبه دیوار به راه خود ادامه دهید به روی ستون بپرید و بالا رفته روی ستون بلند تر بپرید روی پایه بپرید و روی دكمه بپرید و از آ» جا روی پایه بپرید. با استفاده از حركت اسلوموشن به سمت شرق بروید و به منطقه وارد شوید روی دیوار بدوید و روی ستون بپرید و روی دكمه بپریدو با استفاده از حالت اسلوموشن وارد اتاق زمان شوید آن را فعال كنید.بازی را ذخیره كنید.
THE THRONE ROOM (PAST)
با استفاده از حالت اسلوموشن از تله ها عبور كنید و روی ستون پریده و روی ستون دوم بپرید. روی دیوار سمت چپ بروید و وارد اتاق دوم شوید با استفاده از حركت روی دیوار به بالا بروید. روی زمین بروید و بازی راذخیره كنید.راه را ادامه دهید.
BOSS:THE GRIFFIN
برای كشتن او به پاهایش ضربه بزنید باید به دور او بگردید و به پای او ضربه بزنید به سمت در قفل شده بروید روی دیوار راه رفته و به سمت چپ بروید. در اتاق بعدی مجددا روی دیوار راه رفته و به روی ستون بپرید. روی پرده بپرید و از آن پایین رفته روی ستون بعدی بپرید. روی پرده بپرید و وارد اتاق بعدی بشوید با استفاده از حلكت اسلوموشن از روی تله ها عبور كنید. شما در حال حاضر در باغ هستید از روی ستون اول روی ستون بعدی بپرید به انتهای مسیر بروید دكمه رافشار داده و وارد باغ بشوید از اینجا به داخل هال برگردید بعد از دیدن دمو باید به اتاق درون بالكون برگردید از نردبان بالا بروید تا به اتاق برسید.
to the mystic caverns (present)
راه را ادامه دهید داهاكا شما را به مكانی نا مشخص پرتاب میكند از روی دیوار راه رفته وروی طناب بپرید. روی پرده بپرید و به زمین برسید از خروجی عبور كنید. در انتهای راه روی ستون پریده و سپس روج جعبه بپرید. بالا رفته و دكمه را فشار دهید از در عبور كنید. حالا میتوانید به اتاق زمان بروید.
to the mystic caverns (past)
راه را ادامه دهید و نینجا ها را نابود كنید بازی را ذخیره كنید دكمه را فشار داده و به سمت حروجی حركت كنید و دمو را مشاهده كنید. روی دیوار رفته و روی طناب بپرید و روی طناب دیگری بپرید از روی تیغه ها عبور كنید و به نقطه ی ذخیره بازی برسید.
از زیر سنگ عبور كنید با استفاده از پرده به پایین بروید روی ستون بپرید از ستون پایین بروید و روی ستون های دیگری بپرید وقت راهدر ندهید نینجا ها ار نابود كنید و روی دیوار كنار درخت بروید روی ستون بپرید و روی ظطناب رفته و روی پرده بپرید نینحا ها را بكشید پایین رفته و با استفاهده از پرده به زمین فرود بیایید با استفاهده از ستون روی پل بروید با استفاده ارز حركت اسلوموشن درب را بشكنید
روی دیوار راه رفته و نینجا را از بین ببرید بالا رفته و دمو ار مشاهده كنید. كمی به عقب برگردید دروی ستون پریده تا به خروجی برسید بازی را ذخیره كنید از روی تیغ ها عبور كنید و به پایین بروید.
در این اتاق شما باید كاری كنید كه مواد مذاب به دیگ برسند اهریمنان را بكشید و از نردبان استفاده كنید دو اهرم را حركت دهید. مواد مذاب كار خود را انحام میدهند خورجی دیگری را خواهید دید بازی را ذخیره كنید و اهرم را تكان دهید به سمت دیواری كه در سمت چپتان است بروید.روی لبه دیوار بپرید و روی ستون بپرید به نزدیك كتابخانه برگشته و اهریمنان را نابود كنید روی ستون بپرید به بالا بروید و بازی را ذخیره كنید داهاكا سر میرسد و دیواری را خراب میكند با استفاده از ستون به سمت بالا بروید دیوار را ه رفته و از لبه دیوار به راه ادامه دهید روی ستون بروید به راه خود ادامه دهید و دمو را مشاهده كنید و بازی رذا ذخیره كنید.
THE MYSTIC CARVERNS (PAST)
به راه خود ادامه دهید و دشمنان را از بین ببررید بعد از اتمانم دمو شما خواهید دید كه چگونه باید به دكمه برسید . از روید وار روی ستون بپریدو روی ستون بعدی پریده تا به نزدیكی دكمه برسید . دكمه را فشار داده و با استفاده از حالت اسلوموشن به راه تان ادامه دهید روی ستون بپرید و به راه خود ادامه داده و سردسته كلاغ ها را بكشید و به سرعت وارد در شویاد در به سرعت بسته میشود.
وارد در شده و به راه خود ادامه دهید.دكمه را فشار داده و وارد اتاق بعدی شوید. دشمنان را بكشید از روی دیوار راه رفته تا به زمین برسید. راه را ادامه دهید تا به نقطه ی ذخیره بازی برسید روی دیوار راه رفته و روی طناب بپرید از طناب بالا رفته و به لبه ی دیوار بپرید با استفاده از طناب بعدی به سمت دیگر لبه ی دیوار بروید شما در برج ساعت هستید از اتاق عبور كنید و اهرم را فشار دهید دمویی را مشاهده خواهید كرد.
THE FINAL RUN
دبعد از اینكه بهوش می آیید به راه خود ادامه دهید تا به آسیاب برسید از تله ها عبور كنید بعد از مشهاده دمو به سالن برگردید در این اینجا نیمه دوم شاهزاده خواهد مرد و شما به حالت عادی بر میگردید به منطقه ی ذخیره بازی بروید راه را ادامه دهید و به منطقه ی میانی وارد شوید
كشتن او بسیار سخت است و خیلی قوی است او همواره گردباد هایی به سمت شما میفرستد و هر ضربه اش مقدار زیادی از سلامتی شما را میگیرد با استفاده از قدرت های جادویی كه در طول بازی به دست آوردید او را نابود كنید.در اینجا بازی تمام میشود.

توجه: اگر تمام مكان های مخفی طول عمر كه 9 تا هستند را پیدا كنید شما شمشیر آبی را بدست می آورید و با داهاكا مبارزه میكنید و كایلینا نمیمیرد و پایان متفاوتی خواهید دید


buy generic cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:26 ق.ظ

Regards. I appreciate it.
brand cialis generic cialis wir preise cialis free trial cialis 30 day sample cialis generika in deutschland kaufen tadalafil generic generic cialis 20mg tablets click here take cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis wir preise
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 9 مهر 1397 08:21 ق.ظ

Truly a lot of amazing information.
cialis mit grapefruitsaft cialis vs viagra cialis rckenschmerzen only best offers cialis use cialis 5 mg schweiz cialis manufacturer coupon achat cialis en suisse price cialis per pill cialis authentique suisse cialis generico online
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 08:55 ق.ظ

Fine facts. Many thanks.
online pharmacies india drugstore online shopping reviews canadian online pharmacies rated are canadian online pharmacies safe canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies stendra north west pharmacy canada northwestpharmacy canadian online pharmacy buy viagra usa
http://withoutadoctorsprescriptions.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:10 ب.ظ

You actually stated this effectively.
where can you purchase viagra buy cheap viagra pills online cheap online viagra viagra 100mg pharmacy prices for viagra viagra online without buy viagra online overnight viagra alternatives buy viagra plus buy viagra cheap uk
http://babecolate.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:45 ب.ظ

Thanks. Great stuff!
buy original cialis side effects of cialis cialis 20 mg cost cialis generic tadalafil buy viagra cialis levitra try it no rx cialis enter site 20 mg cialis cost cialis side effects dangers cialis patentablauf in deutschland cialis generika
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:30 ب.ظ

Thank you, Valuable information.
cialis ahumada buy cialis 5 mg cialis coupon printable cilas safe dosage for cialis cialis side effects dangers cialis 100mg suppliers does cialis cause gout cialis vs viagra acheter cialis meilleur pri
where to buy cialis in ontario
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:54 ب.ظ

You actually stated this really well.
recommended site cialis kanada 40 mg cialis what if i take cialis 20mg preis cf cialis 20mg preis cf cialis australia org canadian discount cialis purchasing cialis on the internet when will generic cialis be available cialis rckenschmerzen canadian drugs generic cialis
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:59 ب.ظ

Valuable information. Thank you!
buying cialis on internet calis buying brand cialis online tarif cialis france cialis kaufen bankberweisung online cialis dosagem ideal cialis cialis pas cher paris we recommend cialis best buy legalidad de comprar cialis
chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 09:01 ق.ظ
Greetings! Very useful advice within this article! It's the little changes
that will make the most important changes. Thanks a lot for
sharing!
Tadalafil 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:42 ب.ظ

Many thanks! A good amount of information!

where can i buy viagra cheap online pharmacy usa get viagra no prescription buy without prescription online buy viagra online ireland buy viagra in china buy viagra 25mg buy viagra online germany buy viagra low cost buy viagra no prescription online
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:05 ب.ظ

Good postings. Thanks.
buying brand cialis online generic cialis with dapoxetine prescription doctor cialis tadalafilo cialis ahumada buy name brand cialis on line buy cialis cheap 10 mg we use it 50 mg cialis dose click now buy cialis brand cheap cialis
Cialis prices
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:28 ق.ظ

Kudos, Quite a lot of tips.

cialis bula buy cheap cialis in uk cialis rezeptfrei cialis sale online cialis ahumada cialis daily reviews cialis et insomni buy cialis online legal female cialis no prescription cialis prezzo al pubblico
Cialis prices
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:31 ب.ظ

Cheers, Lots of content.

cialis vs viagra cialis daily dose generic effetti del cialis cialis authentique suisse viagra vs cialis acheter cialis kamagra prices for cialis 50mg cialis generisches kanada cialis vs viagra cialis online nederland
Garland
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:45 ب.ظ
Hello, this weekend is fastidious for me, as this moment i am reading this enormous educational post here at my house.
How much does it cost to lengthen your legs?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:03 ق.ظ
I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this sort
of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Reading this info So i am glad to express that I've an incredibly just right
uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot undoubtedly will make
sure to don?t overlook this site and provides it a glance regularly.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:37 ق.ظ
I was curious if you ever thought of changing the structure of your blog?
Its very well written; I love what youve got to
say. But maybe you could a little more in the way of content
so people could connect with it better. Youve got
an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها